Halkla İlişkiler ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğünün Görevleri
 
a) Bölge Müdürlüğünün eğitim programını hazırlamak, uygulanmasını takip ve kontrol etmek,
b) Eğitimle ilgili her türlü araç gereç, donanım, mekân düzenlemelerini gerçekleştirmek, eğitilecek personelin eğitimle ilgili materyallerini tedarik etmek,
c) Kurum adına bilgi edinme ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
d) Başka kurum ve kuruluşlarca düzenlenecek ve katılımı uygun görülen eğitim, kurs, seminer, konferans vb. toplantılara personelin katılımını sağlamak,
e) Yıllık olarak gerçekleştirilen eğitimlerle ilgili dokümanları zamanında Genel Müdürlüğe bildirmek,
f) Öğrencilerin işyeri stajlarına ait iş ve işlemleri yürütmek,
g) Ormanların ve ormancılık hizmetlerinin geniş kitlelere tanıtımını sağlamak, halka doğa ve orman sevgisini ve bilincini aşılamak amacıyla çeşitli etkinlikler yapmak / yaptırmak,
h) Genel Müdürlüğün tanıtımı için kurulan veya kurulacak olan orman spor kulüplerinin faaliyetlerine ilişkin işlemleri takip etmek ve Daire Başkanlığını bilgilendirmek,
i) Bölge Müdürü tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.​