Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
14.02.2020
Lüleburgaz Orman Fidanlık Müdürlüğünde Mevcut Hurda Malzemeleri Devlet İhale Kananunun 45'nci Maddesine Göre Açık Arttırma Sureti İle Satışa Çıkarılmıştır.

İ L A N
LÜLEBURGAZ ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜN'DEN
   İhale Tarihi : 27.02.2020 Saati:11:00 İhale Yeri:   Toplantı Salonu.
SIRA NO SATIŞ YERİ CİNSİ - NEV'İ PARTİ NO MİKTARI ÖLÇÜ BİRİMİ BİRİMİ              TL MUHAMMEN BEDELİ                  (TL) %3                                          TEMİNATI (TL)
1 Lüleburgaz Fidanlık Müdürlüğü  Hurda Araç (Kasalı Kamyon) 1 1 Adet   7.500,00 124,00
2 Sökülmüş Hurda Malzeme (Döküm Kalorifer Radyatörleri- Demir)   2 7000 Kg 1,27 8.890,00 266,70
3 Sökülecek Hurda Malzeme (2 Adet Kalorifer Kazanı  -Sökülecek) 3 5250 Kg 1,07 5.617,50 168,53
TOPLAM 3       22.007,50 559,23
1- Lüleburgaz Orman Fidanlık Müdürlüğünde mevcut hurda malzemeleri Devlet İhale Kananunun 45'nci maddesine göre açık arttırma sureti ile satışa çıkarılmıştır.
2- Açık arttırmalı satış 27/02/2020 Perşembe günü Saat 11.00'de Lüleburgaz Orman Fidanlık Müdürlüğü Durak Mah. LÜLEBURGAZ adersindeki  Toplantı Salonunda toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.
3- Alıcıların muvakkat teminatlarını yatırmış olmaları halinde o partiyi, muhammen bedel üzerinden satın almayı kabul etmiş sayılırlar.  Geçici teminatlar  T.C Ziraat Bankası A.Ş. Lüleburgaz İstasyon Şubesi TR89 0001 0024 2058 7250 2150 03 nolu hesabına makbuz mukabili olarak en geç 27/02/2020 saat 10.45’e kadar yatırılacak olup, bu saatten sonra yapılacak müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.
4- Satışa sunulan hurda malzemeleri  Lüleburgaz Orman Fidanlık Müdürlüğü yerleşkesinde mesai saatleri içinde görülebilir.
5- İhale ilgili şartname Lüleburgaz Orman Fidanlık Müdürlüğümüzden temin edilebilir.
6- İhaleyi yapıp yapmamakta satış Komisyonu serbesttir.
7- İsteklilerden istenecek belgeler,
a)  Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
b)  Yerleşim Yeri (İkametgah) belgesi, (Gerçek kişiler için)
c)  Ticaret ve Sanayi Odasına veya Esnaf Odasına kayıtlı olduğuna dair belge (İlk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış) , (Tüzel kişiler için)
d)  İmza sirküleri aslı veya Noter Tasdikli sureti, (Tüzel kişiler için)
e)  Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
f)  Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
g)  İsteklilerin ortak girişimi olması halinde Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi,
h)  Teminat makbuzunun aslı ibraz edilecektir. Bu belgeleri ibraz edemeyenler kesinlikle ihaleye alınmayacaktır.
8- Her türlü vergi ve resimler alıcıya aittir.
10- İsteklilerin belirtilen gün ve saatte teminat makbuzları ile Komisyonumuza müracaatları ilan olunur.
Tel: 0288 420 10 17 Faks: 0288 420 10 19
LÜLEBURGAZ ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Ekler
Yazdır