04.04.2022
Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü İhale İlanı

TEKİRDAĞ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

 

Müdürlüğümüz, Tekirdağ Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı 190  nolu bölme içerisinde kalan ve 10,62 Ha. alanı bulunan KUMBAĞ B Tipi Mesire Yeri işletme hakkının 20 yıllık süre için kiraya verilmesi işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanun ile bu kanunu hükümlerine göre hazırlanan “Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği" 29-a maddesi uyarınca ve Mesire Yerleri Yönetmeliği" nin 10-c maddesi gereği Kapalı Teklif (Artırma (“Artırma"dan kasıt tahmin edilen kira bedelinin üzerinde bir teklif verilmesidir, arttırma ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde yapılacaktır.) usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1. İDARENİN:

a) Adresi: Yüzüncü Yıl Mah. Sanayi Cad. Ormancı Sok.No:7 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ
b) Telefon ve faks numarası: 0 282 261 54 00 – 0 282 263 88 80
c) Elektronik posta adresi: tekirdagisl@ogm.gov.tr

 

2. İHALEYE KONU MESİRE YERİNİN NİTELİĞİ, YERİ VE YÜZÖLÇÜMÜ:

NiteliğiİliİlçesiMahallesiMevkiiYüzölçümüMuhdesatıİşletme Hakkı Kira Süresi

Orman

(Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer)

TekirdağSüleymanpaşaKumbağÇamlık10,62 Ha.İhale şartnamesinde belirtilmiştir.20 (Yirmi) Yıl

3. İHALE KONUSU İŞİN:

a) İşin Niteliği, Nev'i ve Miktarı(Fiziki): 1 Adet B Tipi Mesire Yeri işletme hakkının, 5192 sayılı  kanun  maddesi ile değişik 6831 numaralı Orman Kanununun 25. Maddesi ile aynı kanunun 4. maddesi ile değişik, 6831 Sayılı Orman Kanununun Ek 8.maddesi gereği kiraya verilmesi.
b) Tahmin edilen ilk yıl işletme hakkı kira bedeli: 320.000,00 TL
c) Geçici teminat miktarı : 192.000,00 TL

4. İHALENİN:

a) Yapılacağı yer : Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü İdare Binası İhale Salonu
b) Tarih ve saati: 21.04.2022 - 14:00                                                           

5. İSTEKLİLERİN İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE YETERLİK KRİTERLERİ İLE İSTENİLEN BELGELER:

5.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan bilgi ve belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.
5.1.1. İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde ise T.C. kanunlarına göre Türkiye'de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak,
5.1.2. Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,

5.1.3. Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, ayrıca irtibat için telefon numarası ve varsa faks numarası bildirmeleri,

5.1.4. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

5.1.5. İhale tarihinden en fazla 1 ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla kesinleşmiş vergi borcu olamadığına dair, bağlı olduğu vergi dairesinden alınan belge ( kamu kurumları hariç ),

5.1.6. İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) dan alınan belge, (kamu kurumları hariç).

5.1.7. Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

5.1.8. Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

5.1.9. Kapalı Teklif Usulü İhale Şartnamesi ve eklerinin (İhale dokümanının) satış bedelinin ödenmesini müteakip, idareden alınacak “İhale Dokümanı Satış Belgesi

5.1.10. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

5.1.11. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

5.1.12. Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki 5.1.3, 5.1.4, 5.1.7, 5.1.8 ve 5.1.9 bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,

5.1.13. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname eki örneğe uygun, noter tasdikli, iş ortaklığı beyannamesi,

5.1.14. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6,5.1.8, 5.1.10 bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5.2. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya noter tasdikli suretini vermek zorundadır.

6. İHALEYE AİT ŞARTNAME VE EKLERİ (İHALE DOKÜMANI):

İhale Şartnamesi ve ekleri (İhale dokümanı) idarenin adresindeki İhale Biriminde görülebilir ve 300,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların, İhale Şartnamesi ve eklerini (İhale dokümanı) satın almaları zorunludur. İstekliler, ihale dokümanının satış bedelini, Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermeye Saymanlığı Veznesine ya da Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü' nün T.C. Ziraat Bankası Tekirdağ Şubesi'ndeki IBAN:TR 55 0001 0001 0657 8736 6450 01 numaralı hesabına yatıracaklardır.

7. TEKLİFLERİN SUNULMA ŞEKLİ   :

7.1. Teklif mektubunu içeren iç zarf ve geçici teminata ait alındı makbuzu veya banka teminat mektubu ile ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler ikinci zarfa (Dış zarf) konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya tüzel kişi unvanı, tebligata esas olarak göstereceği açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya kaşelenir/mühürlenir.

7.2. Teklifler, 21.04.2022 günü saat 14:00 e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında, idarenin  adresindeki İhale Komisyonu Başkanlığına teslim edilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir.

7.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirmeye alınmaz.

7.4. İstekliler tekliflerini, “Tahmin edilen ilk yıl işletme hakkı kira bedeli" üzerinden artırma yapmak suretiyle vereceklerdir. Bu ihalede uygun bedel; Tahmin edilen ilk yıl işletme hakkı kira bedelinden aşağı olmamak üzere, teklif edilen bedellerin en yükseğidir.

7.5. Komisyon başkanlığına verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

8. İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir. İLAN OLUNUR.

 

 


Yazdır